Opći uvjeti poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja (zajedno s dokumentima koji se ovdje navode, u daljnjem tekstu zajednički: „Opći uvjeti“) određuju:

 • odredbe i uvjete prodaje i opskrbe proizvodima (u daljnjem tekstu: „Proizvod“) navedenim na internetskoj stranici www.divokoza.hr (u daljnjem tekstu: „Stranica“) i
 • uvjete korištenja stranice.

Molimo pažljivo pročitajte ove Opće uvjete prije kupnje Proizvoda i početka korištenja Stranice. Kupnjom Proizvoda dajete suglasnost na te izričito prihvaćate i slažete se s Općim uvjetima i njihovom primjenom. Ako se ne slažete s ovdje navedenim Općim uvjetima u cjelini ili pojedinim dijelovima, molimo prekinite kupnju Proizvoda ili korištenje Stranice. Predlažemo da ispišete kopiju ovih Općih uvjeta i zadržite ju u svrhu evidencije.

Stranica je internet stranica koju vodi Cemio Switzerland, s.r.o., društvo sa sjedištem u Pragu, Republika Češka, Tomíčkova 2144/1, upisano u trgovačkom registru Općinskog suda u Pragu (Mĕstský soud v Praze) pod identifikacijskim brojem 27944905 i registrirano u poreznom registru Republike Češke pod identifikacijskim brojem CZ27944905 (u daljnjem tekstu: „Društvo“). S korisničkim centrom Društva moguće je kontaktirati putem međunarodnog telefona, broj 00386 8 200 7770 (poziv se naplaćuje prema važećem cjeniku Vašeg operatera) i e-maila na: info@divokoza.hr.

Upućivanje na bilo koji od izraza „Nas“, „Mi“, „Naš“ i/ili „Cemio Switzerland“ ovdje navedenih u odgovarajućem padežu odnosi se na Društvo, a bilo koji od izraza „Vi“, „Vaš“ i/ili „Korisnik“ navedenih u ovim Općim uvjetima u odgovarajućem padežu odnosi se na korisnika, i to onako kako je određeno u nastavku.

1. Općenito

1.1. Opći uvjeti određuju odredbe i uvjete pod kojima se obavlja bilo kakva prodaja Proizvoda putem Stranice. Nadalje, Opći uvjeti određuju uvjete Programa vjernosti i svaki odnos između Vas i Nas podložan je pravilima kako su ovdje navedena i/ili izričitom ili nedvojbenom referencom na ovdje navedeno.

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se na sve oblike prodaje na daljinu, uključujući ali ne ograničavajući se na elektroničke transakcije u bilo kojem obliku, transakcije putem pošte ili bilo koji drugi oblik transakcije između Vas i Nas u kojoj strane uključene u transakciju nisu fizički prisutne na istom mjestu u isto vrijeme.

1.3. Bez ograničavanja općenitosti odredbe 1.2. ovih Općih uvjeta, Opći uvjeti primjenjivat će se samo na upotrebu Stranice od strane osoba koje imaju boravište u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: „Zemlja primateljica usluge“) i na prodaju Proizvoda osobama koje u vrijeme sklapanja Ugovora imaju boravište u Zemlji primateljici usluge.

2. Definicije

2.1. Pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima označeni velikim slovom, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije, imaju značenje koje im je ovdje dodijeljeno.

2.2. Za potrebe ugovora i ovih Općih uvjeta, radni dan je svaki dan osim subote i nedjelje kada komercijalne banke u Republici Češkoj i u državi boravišta Korisnika redovito posluju.

2.3. Korisnik je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti kupnjom Proizvoda.

3. Proizvodi i Program vjernosti

3.1. Ovaj dio sadrži opće podatke o načinu na koji se vrši isporuka naručenih Proizvoda.

3.2. Korisnik može odabrati jedan paket (način primanja Proizvoda) od sljedećih ponuđenih paketa:

 • Godišnji premium paket: periodična isporuka Proizvoda, dovoljno za jednu godinu terapije uz članstvo u Programu vjernosti (u daljnjem tekstu: „Godišnji premium paket“),
 • Polugodišnji premium paket: periodična isporuka Proizvoda, dovoljno za šest mjeseci terapije uz članstvo u Programu vjernosti (u daljnjem tekstu: „Polugodišnji premium paket“),
 • Dvomjesečni premium paket: periodična isporuka Proizvoda, dovoljno za kratkoročnu terapiju, obično u trajanju od dva mjeseca uz članstvo u Programu vjernosti (u daljnjem tekstu: „Dvomjesečni premium paket“),
 • Dvomjesečni paket: jednokratna isporuka Proizvoda, dovoljno za dvomjesečnu terapiju, bez članstva u Programu vjernosti (u daljnjem tekstu: „Dvomjesečni paket“).

3.3. Ograničene ponude

Društvo s vremena na vrijeme može predstaviti Korisnicima ograničene ponude za kupnju Proizvoda. Ako Korisnik kupi Proizvod putem jedne od ograničenih ponuda koje je primio od Društva (u daljnjem tekstu: „Ograničena ponuda“), ovi Opći uvjeti primjenjuju se na kupnju i opskrbu Proizvodima iz Ograničene ponude osim ako je odredbama i uvjetima Ograničene ponude drugačije propisano u kojem slučaju Opći uvjeti nadopunjuju odredbe i uvjete Ograničene ponude. U slučaju proturječnosti odredbi i uvjeta iz Ograničene ponude i Općih uvjeta prednost u primjeni imaju odredbe i uvjeti iz Ograničene ponude.

3.4. Posebne ponude

S vremena na vrijeme Društvo može ponuditi posebnu ponudu Proizvoda, npr. dostavu Proizvoda u posebno (i/ili dodatno) određenom razdoblju bez plaćanja (u daljnjem tekstu: „Posebna ponuda“). Društvo zadržava pravo, prema vlastitoj prosudbi, odlučiti ispunjava li Korisnik uvjete za Posebnu ponudu i povući ili izmijeniti Posebnu ponudu u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti i bez snošenja bilo kakve odgovornosti.

3.5. Program vjernosti

 • Sklapanjem ugovora s Društvom za bilo koji paket, osim za Dvomjesečni paket, Korisnik postaje članom Programa vjernosti. Članstvom u Programu vjernosti Korisnik stječe pravo na posebne pogodnosti ponuđene članovima Programa vjernosti. Program vjernosti ne sadržava nikakve obveze za Korisnika, osim ako nije izričito navedeno drugačije ili je sadržano u uvjetima koji se primjenjuju na odgovarajuću pogodnost.
 • Pogodnosti Programa vjernosti i uvjeti po kojima ih članovi Programa vjernosti mogu koristiti određuje Društvo. Pogodnosti i primjenjivi uvjeti objavljuju se na Stranici. Korisnik – član Programa vjernosti ima pravo na odgovarajuće pogodnosti samo ako zadovoljava uvjete koji se primjenjuju na njih.
 • Korisnik nema pravo sklapanja ugovora bez učlanjivanja u Program vjernosti (osim ugovora za Dvomjesečni paket) niti ima pravo postati član Programa vjernosti bez sklapanja ugovora. Smatrat će se da je članstvo Korisnika u Programu vjernosti prekinuto ako je ugovor raskinut zbog bilo kojeg razloga ili ako Korisnik odustane od ugovora, članstvo u Programu vjernosti prestaje u trenutku kada ugovor prestaje imati pravni učinak.

4. Naručivanje Proizvoda

4.1. Korisnik može naručiti Proizvod putem Stranice.

4.2. Narudžba se smatra izvršenom nakon što Korisnik ispuni narudžbenicu na Stranici, upisujući obvezne podatke: ime i prezime, poštansku adresu, važeću e-mail adresu, broj telefona. Potom Korisnik potvrđuje suglasnost s ovim Općim uvjetima, Politikom privatnosti i obradom osobnih podataka; prije naručivanja Proizvoda Korisnik može provjeriti narudžbu i po potrebi izmijeniti pogreške nastale prilikom unosa podataka, te klikom na gumb „Obvezujuća narudžba“ zaključuje narudžbu i preuzima obvezu plaćanja za tu narudžbu. Odmah nakon slanja narudžbe, na e-mail adresu koju je Korisnik dužan navesti u narudžbi, Korisnik će primiti potvrdu narudžbe kao i primjerak trenutno važećih Općih uvjeta.

4.3. Ako Društvo kontaktira s Korisnikom tijekom obavljanja svojih izravnih oglašivačkih aktivnosti i ponudi Korisniku ispunjavanje narudžbe i kupnju Proizvoda, smatra se da je narudžba izvršena u trenutku Korisnikova prihvaćanja takve ponude Društva.

4.4. Izvršena narudžba obvezujuća je za Korisnika, ako ne iskoristi pravo na odustanak od ugovora.

4.5. Prije izvršavanja obvezujuće narudžbe Društvo će obavijestiti Korisnika o obvezi plaćanja. Ako Korisnik naručuje putem Stranice, funkcija koja pokreće izvršavanje narudžbe bit će nedvosmisleno označena kako je opisano gore u točki 4.2. ovih Općih uvjeta.

4.6. Zaključenjem narudžbe (klikom na gumb „Obvezujuća narudžba“) Korisnik potvrđuje:

 • da je pravno sposoban stupiti u obvezujuće ugovorne odnose,
 • da ima najmanje 18 godina,
 • da ima boravište u Republici Hrvatskoj i da pristupa Stranici iz Hrvatske,
 • da je dobio pristup ovim Općim uvjetima, da ih je pročitao ili da je drugačije upoznat s njima i da ih u potpunosti i bezuvjetno razumije i prihvaća, da namjerava kupiti Proizvode za vlastitu uporabu, a ne u svrhu profesionalnih ili poslovnih aktivnosti,
 • da će izvršiti obvezu plaćanja za svoju narudžbu u skladu s navedenim načinom plaćanja.

4.7. Društvo zadržava pravo prema vlastitoj prosudbi odbiti sklapanje ugovora (ili raskinuti ugovor s trenutnim učinkom ukoliko je ugovor već sklopljen) ako u bilo kojem trenutku postane svjesno okolnosti koje impliciraju, sugeriraju, ukazuju ili dokazuju da Korisnik ne ispunjava (ili u bilo kojem trenutku trajanja ugovora nije ispunjavao) neki od uvjeta utvrđenih u točki 4.6. ovih Općih uvjeta ili prema prosudbi Društva postoji izvjesna vjerojatnosti kako pod objavljenim odredbama i uvjetima Društva, Korisnik neće moći izvršiti ugovor.

5. Ugovor

5.1. Ugovor se smatra sklopljenim kada se Korisnik i Društvo suglase o njegovim bitnim sastojcima (tj. prihvate njegove odredbe i uvjete). Smatrat će se da je Korisnik suglasan s Općim uvjetima u trenutku kada Društvo primi potpunu narudžbu Korisnika kako je opisano u točki 4.2. ovih Općih uvjeta.

5.2. Ugovor i Opći uvjeti sklopljeni su na hrvatskom jeziku.

5.3. U razumnom roku nakon sklapanja ugovora, no prije prve isporuke Proizvoda, Društvo će potvrditi Korisniku da je ugovor sklopljen. Društvo će osigurati potvrdu putem e-maila ili u pisanom obliku na bilo koji drugi način pod uvjetom da takav način komunikacije omogućuje Korisniku da trajno pohrani sve podatke ili informacije sadržane u potvrdi, stalan pristup istoj i njeno umnožavanje. Društvo će u razumnom roku osigurati Korisniku pisani primjerak ugovora, uključujući Opće uvjete.

5.4. Nakon sklapanja ugovora Društvo će osigurati Korisniku količinu Proizvoda dovoljnu za dva mjeseca terapije (u daljnjem tekstu: „Prvi paket“). Društvo će dostaviti Prvi paket Korisniku na poštansku adresu Korisnika navedenu u narudžbi u razumnom roku nakon sklapanja ugovora.

5.5. Prije isteka roka od dva mjeseca od sklapanja ugovora Društvo će osigurati Korisniku sljedeći Proizvod u količinama dovoljnim za dva mjeseca terapije (u daljnjem tekstu: „Sljedeći paket“). Društvo će osigurati Korisniku Sljedeće pakete (osim za Dvomjesečni paket) tijekom cjelokupnog trajanja ugovora (točka 5.8. ovih Općih uvjeta) u odgovarajućim vremenskim razmacima; dodatno naručivanje Korisnika nije potrebno za Sljedeće pakete. Narudžbom Korisnik izričito pristaje da se sve isporuke Sljedećih paketa smatraju naručenima od strane Korisnika, da se svaka takva isporuka Sljedećeg paketa vrši sukladno ugovoru i da Društvo može isporučiti Sljedeće pakete Korisniku u odgovarajućim vremenskim razmacima bez daljnje narudžbe Korisnika.

5.6. Društvo dostavlja Sljedeće pakete Korisniku u vremenskim razmacima u kojima, prema najboljem znanju Društva, prosječni Korisnik normalno završi dvomjesečnu terapiju. Bez ograničavanja općenitosti prethodnog, vremenski intervali u kojima će Društvo dostaviti Korisniku Sljedeće pakete bit će dva mjeseca.

5.7. Bez obzira na točke 5.4., 5.5. i 5.6. ovih Općih uvjeta, ako Korisnik naruči Godišnji premium paket ili Polugodišnji premium paket, Društvo će korisniku jednokratno dostaviti Proizvod u količini dovoljnoj za jednu godinu terapije ili za šest mjeseci terapije u roku od jednog (1) mjeseca od sklapanja ugovora. Ako se uvjeti ugovora produlje u skladu s točkom 5.8. ovih Općih uvjeta, Društvo će isporučiti Korisniku drugi Godišnji premium paket (s godišnjom količinom Proizvoda) odnosno Polugodišnji premium paket (s polugodišnjom količinom Proizvoda) pravovremeno prije isteka jedne godine odnosno šest mjeseci od datuma primitka prethodnog paketa. Korisnik ima pravo promijeniti Godišnji premium paket odnosno Polugodišnji premium paket u Polugodišnji premium paket, Dvomjesečni premium paket ili Dvomjesečni paket (ili u slučaju Polugodišnjeg premium paketa u Dvomjesečni premium paket ili Dvomjesečni paket) prije primitka novog Godišnjeg premium paketa ili Polugodišnjeg premium paketa. Obavijest o takvoj izmjeni bit će dostavljena u pisanom obliku. Društvo neće zahtijevati nadoplatu ili plaćanje bilo kakvih troškova za promjenu paketa.

5.8. Ugovor, osim ugovora za Dvomjesečni paket, sklapa se na razdoblje od godine dana, te će se nakon isteka razdoblja od godinu dana trajanje ugovora automatski produljiti za narednu godinu dana osim ako Korisnik obavijesti Društvo da ne želi produljenje trajanja ugovora. Obavijest o neproduljenju trajanja ugovora mora biti u pisanom obliku, a dostavlja se Društvu najkasnije jedan (1) mjesec prije isteka trajanja ugovora. Kada Društvo primi obavijest, ugovor se raskida odmah i Korisniku neće biti isporučen Sljedeći paket.

5.9. Nakon obavijesti Korisnika dostavljene u skladu s točkom 5.8. ovih Općih uvjeta, Korisnik ima pravo ponovo naručiti isti Proizvod u bilo kojem trenutku nakon raskida ugovora. Društvo zadržava pravo, ne dostaviti Korisniku Proizvod u slučaju da Korisnik nije izvršio uplatu za prethodna dva uzastopna paketa sve dok Korisnik ne podmiri sva dugovanja prema Društvu.

6. Dostava

6.1. Kao opće pravilo, Društvo dostavlja Proizvod Korisniku putem obične (nepreporučene) pošte. Društvo ima pravo, po vlastitom nahođenju, dostaviti Proizvod preporučenom poštom ili bilo kojim drugim načinom isporuke gdje i kada to smatra prikladnim.

6.2. Troškove dostave svih paketa snosi Društvo.

6.3. Bez obzira na točku 6.1. ovih Općih uvjeta, Korisnik ima pravo zatražiti dostavu Proizvoda preporučenom poštom ili bilo kojim drugim načinom dostave. U slučaju takvog zahtjeva troškove dostave snosi Korisnik ako je (u odnosu na način dostave odabran od strane Društva) način dostave na zahtjev Korisnika nepovoljniji za Društvo. Društvo obavještava Korisnika o troškovima zatraženog načina dostave u razumnom roku od primitka takvog zahtjeva, no u svakom slučaju prije dostave Proizvoda Korisniku.

7. Plaćanje

7.1. Cijena ovisi o odabranom paketu. Cijenu Proizvoda utvrđujemo Mi vlastitim cjenikom koji je objavljen na Stranici. Sve cijene uključuju pripadajući PDV; troškovi posebne dostave u skladu s točkom 6.3. ovih Općih uvjeta nisu uključeni u navedene cijene.

7.2. Cijene se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Promjene cijena nemaju učinka na već poslane narudžbe i Proizvode koji su već otpremljeni ili koji su fakturirani prije promjene cijene.

7.3. U svrhu izbjegavanja sumnje, Društvo ne jamči da će cijena ostati nepromijenjena tijekom ukupnog trajanja ugovora. O svakoj izmjeni cijene obavijestit će se Korisnika putem e-maila najmanje jedan (1) mjesec prije stupanja takve izmjene na snagu. U slučaju neslaganja s izmjenom cijene Korisnik ima pravo raskinuti ugovor unutar razdoblja od mjesec dana od primitka e-maila kojim je Korisnik obaviješten o izmjeni cijene. Raskid ugovora stupa na snagu s datumom dostave Korisnikove obavijesti o raskidu ugovora Društvu u pisanom obliku ili putem e-maila.

7.4. Unatoč svim naporima, ponekad informacije na Stranici mogu sadržavati tipografske greške, netočne navode ili propuste koji se mogu odnositi na opis Proizvoda, cijene, promocije, ponude i raspoloživost. Društvo zadržava pravo ispravka svih grešaka, netočnih navoda ili propusta i promjena ili ažuriranja informacija, odbijanja prihvaćanja narudžbe ili otkazivanja ugovora ako su bilo koje informacije na Stranici netočne u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. U slučaju kada je ispravna cijena Proizvoda manja od navedene cijene, Društvo će naplatiti manji iznos. Ako je ispravna cijena Proizvoda veća od cijene navedene na Stranici, Društvo će u pravilu, prema vlastitom nahođenju, zatražiti od Korisnika upute prije dostave Proizvoda ili odbiti narudžbu i obavijestiti Korisnika o odbijenici. Društvo nema obvezu osigurati Proizvod Korisniku po netočnoj (nižoj) cijeni čak i nakon što se potvrda sklopljenog ugovora isporuči Korisniku ako je cjenovna pogreška očita i nedvojbena ili ako je Korisnik mogao razumno uočiti cijenu kao pogrešnu.

7.5. Korisnik plaća račun za kupljene Proizvode putem bankovne doznake na žiro račun Društva. Ako Korisnik padne u zakašnjenje s plaćanjem i ne izvrši plaćanje u roku od četrnaest (14) dana navedenom u opomeni, Društvo ima pravo naplatiti zakonske zatezne kamate prema primjenjivoj kamatnoj stopi.

7.6. Plaćanje bankovnom doznakom

 • Plaćanje po dostavi vrši se u roku od četrnaest (14) dana od datuma primitka, osim za troškove dostave, kada je primjenljivo, koji se plaćaju prema općim uvjetima dostavljača.
 • Korisnik plaća kupoprodajnu cijenu temeljem fakture priložene uz Proizvod, i to putem doznake sredstava na bankovni račun Društva. Društvo može, prema vlastitoj procjeni, priložiti unaprijed ispunjene uplatnice kako bi olakšalo Korisniku plaćanje fakture. Međutim, izostavljanje prethodno ispunjene uplatnice s fakture neće dati Korisniku pravo na uskraćivanje plaćanja na temelju fakture.
 • U odnosu na Godišnji premium paket i Polugodišnji premium paket Društvo ima pravo, prema vlastitom nahođenju, zahtijevati plaćanje po dostavi (pouzećem).

8. Obavijesti

8.1. Korisnik će obavijestiti Društvo o svakoj promjeni podataka koja bi mogla biti prijeko potrebna ili nužna za izvršenje obveza Društva na temelju ovih Općih uvjeta, uključujući ali ne ograničavajući se na svaku promjenu osobnog imena, adrese dostave, e-mail adrese i broja telefona.

8.2. Propustom urednog obavještavanja Društva o promjenama spomenutima u točki 8.1. ovih Općih uvjeta Korisnik preuzima odgovornost za svu štetu Društvu zbog propusta u vezi s obvezom obavještavanja i odgovornost za sve troškove nastale kao posljedica navedenog.

9. Pravo na odustajanje, pravila o povratu

9.1. Pravo na odustajanje


Ukoliko drugačije nije navedeno u Općim uvjetima Korisnik ima pravo odustati od ugovora unutar roka od 14 (četrnaest) dana od dana dostave Proizvoda Korisniku (u daljnjem tekstu: „Razdoblje odustajanja“) davanjem izjave o odustanku ugovora koja se dostavlja Društvu e-mailom na adresu: info@divokoza.hr, poštom na adresu Frogman s.r.o. / 28576P, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Republika Hrvatska uz povrat Proizvoda Društvu sukladno točci 9.1. b) ili pozivom korisničkom centru Društva na broj: 00386 8 200 7770. Također se može koristiti uzorak obrasca za odustajanje od ugovora, ali nije nužno. Uzorak obrasca za odustajanje od ugovora mora biti ispunjen i potpisan od strane Korisnika i poslan Društvu putem e-maila na adresu: info@divokoza.hr ili poštom na adresu Frogman s. r. o. / 28576P, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Republika Hrvatska unutar Razdoblja odustajanja. Nadalje, Korisnik može obavijestiti Društvo o odustajanju od ugovora na bilo koji način koji jasno i nedvosmisleno odražava Korisnikovu volju. Smatra se da je Korisnik na vrijeme podnio izjavu o odustajanju ako je dostavljena unutar Razdoblja odustajanja.

 • Neovisno od prethodne odredbe, smatrat će se da je Korisnik obavijestio Društvo o odustajanju od ugovora ako Korisnik vrati isporučene Proizvode Društvu unutar Razdoblja odustajanja.
 • Korisnik će dostaviti Proizvode Društvu bez odgode a u svakom slučaju najkasnije unutar četrnaest (14) dana od datuma dostave obavijesti o odustajanju od ugovora. Korisnik će sve isporučene Proizvode vratiti neoštećene, u originalnom pakiranju i neizmijenjenoj količini osim ako je Proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili ako je količina smanjena iz razloga koji su van kontrole Korisnika. Korisnik će vratiti Proizvode na sljedeću adresu: Frogman s.r.o. / 28576P, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Republika Hrvatska. Izravan trošak povrata Proizvoda Društvu snosi Korisnik.
 • Neovisno od prava na odustajanje od ugovora, Korisnik je odgovoran za bilo kakvo smanjenje vrijednosti Proizvoda nastalo rukovanjem koje nije u skladu s namjenom, prirodom i karakteristikama Proizvoda, kao i korištenjem Proizvoda ili pogoršanjem kvalitete Proizvoda uslijed proteka roka trajanja Proizvoda, posebice ukoliko je Korisnik obavijestio Društvo o odustajanju od ugovora ili vratio Proizvod Društvu nakon isteka roka ili protivno pravilima utvrđenim u prethodnim točkama.
 • Korisnik će nadoknaditi svu štetu Društvu zbog smanjenja vrijednosti Proizvoda u skladu s točkom 9.1. (c) ovih Općih uvjeta na pisani zahtjev Društva u roku utvrđenom od strane Društva u tom zahtjevu pod uvjetom da nije već platio navedeni Proizvod. Navedeni rok neće biti kraći od osam (8) dana od datuma primitka takvog zahtjeva od strane Korisnika.
 • Na Korisniku je teret dokaza u vezi s ostvarivanjem prava na odustajanje od ugovora.

9.2. Pravila o povratu

Ako je Društvo primilo bilo kakvu uplatu od Korisnika za Proizvod, a Korisnik je iskoristio svoje pravo na odustajanje od ugovora unutar roka i postupio sukladno pravilima utvrđenim u prethodnim točkama, Društvo se obvezuje nadoknaditi Korisniku sve zaprimljene uplate Korisnika bez nepotrebne odgode i u svakom slučaju najkasnije četrnaest (14) dana od datuma kada je Društvo obaviješteno o odluci Korisnika o odustajanju od ugovora i primitka ispravnih Proizvoda. Društvo provodi povrat novca putem bankovnog transfera stoga Korisnik mora obavijestiti Društvo o broju bankovnog računa na koji želi da se izvrši povrat. Obavijest o broju računa Korisnika daje se putem korisničkog centra (na broj: 00386 8 200 7770) ili e-maila (info@divokoza.hr).U svakom slučaju, Korisniku neće biti naplaćene naknade za bilo kakav povrat novca. Društvo ima pravo uskratiti povrat sve dok ne zaprimi Proizvode u stanju kako je propisano točkom 9.1. Općih uvjeta. Ako Korisnik nije izvršio uplatu Društvu i vratio je Proizvode sukladno gore navedenim uvjetima, Korisnik nije u obvezi platiti Proizvod. Ukoliko je došlo do umanjenja vrijednosti Proizvoda sukladno točki 9.1. (c) ovih Općih uvjeta, Društvo će Korisniku vratiti iznos umanjen za štetu, tj. umanjenje vrijednosti Proizvoda.

10. Raskid ugovora

10.1. Korisnik paketa iz točaka 3.2. a) i 3.2. b) ima pravo raskinuti ugovor koji se odnosi na periodičnu isporuku Proizvoda u bilo kojem trenutku nedvosmislenom izjavom. Izjava o raskidu ugovora mora se dostaviti e-mailom na adresu: info@divokoza.hr ili poštom na adresu Frogman s.r.o. / 28576P, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Republika Hrvatska. Također se može koristiti uzorak obrasca za raskid ugovora, ali nije nužan.“

10.2. Nakon primitka izjave o raskidu sukladno točki 10.1. ovih Općih uvjeta ugovor će se smatrati raskinutim i Društvo više neće dostavljati Proizvode Korisniku. Nakon raskida ugovora Korisnik je odgovoran za plaćanje bilo kojeg već poslanog, isporučenog, a još neplaćenog Proizvoda i nema pravo na povrat sredstava za plaćene Proizvode niti je odgovoran za povrat bilo kakvih isporučenih Proizvoda.

10.3. Društvo ima pravo jednostrano raskinuti ugovor bez dodatne obavijesti o raskidu u slučaju Korisnikove povrede točke 4.6. ovih Općih uvjeta ili ako Korisnik ne izvrši plaćanje bilo koje obveze na temelju ovih Općih uvjeta i ne ispravi takav propust unutar dodatnog razdoblja koje je odredilo Društvo u obavijesti o neizvršavanju obveze.

11. Pritužbe

11.1. Ako:

 • Proizvod isporučen Korisniku nema sva svojstva ili značajke izričito predviđene od strane Društva,
 • se kvaliteta ili količina Proizvoda isporučena Korisniku razlikuje od naručene kvalitete ili količine,
 • se Proizvod isporučen Korisniku razlikuju od narudžbe,
 • Proizvod nije primjeren za uporabu navedenu od strane Društva ili uobičajenu namjenu za koju je predviđen,
 • Proizvod ne zadovoljava zahtjeve utvrđene pravnim propisima,

Korisnik ima pravo pritužbe. Pravo Korisnika koje proizlazi iz neispravnog Proizvoda utvrđuje se na temelju vidljivih ili skrivenih nedostatka. U slučaju pojave nedostatka unutar jedne godine od dostave (preuzimanja), smatrat će se da je Proizvod već bio neispravan prilikom preuzimanja.

Tražbina Korisnika na ime popravljanja štete prouzročene neispravnim Proizvodom pri čemu su isključene neizravne (indirektne) štete, zastarijeva u roku od tri (3) godine od dana kad je Korisnik saznao ili morao saznati za štetu, neispravnost i osobu proizvođača pri čemu Korisnik ima pravo samo na naknadu štete koja prelazi iznos od 500,00 eura.

U pritužbi, bilo u pisanom obliku ili kao poziv korisničkom centru Društva, Korisnik će pružiti Društvu detalje narudžbe (broj narudžbe, datum narudžbe), detaljni opis pritužbe i zahtjev Korisnika sukladno članku 11.2. ovih Općih uvjeta. Nadalje, Korisnik se može zatražiti da osigura ostale podatke koje zatraži Društvo.

11.2. Ako neispravnost Proizvoda predstavlja osnovu povrede ugovora, Korisnik ima pravo na:

 • otklanjanje nedostatka u vidu zamjenskog Proizvoda ili dostavu Proizvoda koji nedostaje,
 • dostavu drugog Proizvoda bez nedostataka,
 • smanjenje cijene u iznosu proporcionalnom utvrđenom nedostatku Proizvoda ili
 • raskid ugovora.

11.3. Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Korisnik ima pravo izbora između otklanjanja nedostataka i zamjene Proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Društvu nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost Proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Korisnika.

Društvo je ovlašteno odbiti uklanjanje nedostatka ako su otklanjanje nedostataka i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se otklanjanje nedostataka odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Korisnika.

Korisnik ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Društvo nije uklonilo nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonilo nedostatak u skladu s člankom 11.2. (a) i (b) ovih Općih uvjeta, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Društva da ih ukloni odnosno ako je Društvo izjavilo da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Korisnika te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Korisnik ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Društvo ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Ako je nedostatak neznatan, Korisnik nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na Društvu.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez nedostatka snosi Društvo.

11.4. Društvo će Korisniku izdati pisanu potvrdu o primitku Korisnikove pritužbe, njezinom sadržaju i načinu na koji će se pritužba rješavati na zahtjev Korisnika uz rok za njezino rješavanje. Društvo se također obvezuje izdati potvrdu datuma i načina rješenja pritužbe, ili razlog odbijenice iste, u pisanom obliku.

11.5. Društvo će donijeti odluku o pritužbi Korisnika odmah, a u težim slučajevima u roku od tri (3) radna dana od primitka potpune pritužbe i dostave dodatnih dokumenata i informacija zatraženih od Društva. Razuman rok potreban za utvrđivanje nedostatka nije uključen u rok naveden u prethodnoj rečenici. Pritužbe će se rješavati bez nepotrebnog odgađanja najkasnije unutar trideset (30) dana od datuma primitka pritužbe, osim ako s Korisnikom nije dogovoren produžetak roka. Društvo će odgovoriti na pritužbu i postupiti sukladno članku 11.3. ovih Općih uvjeta.

11.6. U svrhu izbjegavanja dvojbe, svako odstupanje u izgledu Proizvoda ili njegova pakiranja u odnosu na fotografski materijal objavljen na stranici ili u bilo kojem drugom oglasnom materijalu u bilo kakvom obliku ne daje Korisniku pravo na prigovor.

12. Politika zaštite privatnosti

12.1. Sklapanjem ugovora s Društvom, Korisnik se slaže s Politikom zaštite privatnosti objavljenom putem interneta na www.divokoza.hr. Politika zaštite privatnosti smatrat će se sastavnim dijelom ovog ugovora.

13. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

13.1. Opći uvjeti (i pravni odnosi u vezi s njima ili koji iz njih proizlaze) sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom i osim u slučajevima u kojima podliježu primjeni prisilnih propisa Republike Hrvatske podložni su i tumače se u skladu s zakonima Republike Češke.

13.2. Strane će pokušati mirnim putem riješiti bilo kakav spor, kontroverzu ili potraživanje koje proizlazi iz ili je u vezi s ugovorom (u daljnjem tekstu: „Spor“). Ako mirno rješavanje Spora nije moguće, nadležnost za odlučivanje u Sporu imat će nadležni sud u Republici Češkoj osim ukoliko je propisana isključiva nadležnost hrvatskog suda.

13.3. Bez obzira na točku 13.2. ovih Općih uvjeta, Korisnik ima pravo podnijeti bilo kakav Spor ovlaštenom pružatelju usluga alternativnog rješavanja potrošačkih sporova - „Česká obchodní inspekce“ a sve sukladno Direktivi 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L br. 165 od 18. lipnja 2013., str. 214, u daljnjem tekstu: „Direktiva“). U skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o rješavanju potrošačkih sporova online i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L br. 165 od 18. lipnja 2013., str. 202, u daljnjem tekstu: „Uredba“), Europska komisija pripremila je Europsku platformu za rješavanje sporova online (u daljnjem tekstu: „Platforma ODR“), pri čemu je Europska komisija omogućila Korisnicima lakši pristup izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Ako je ugovor sklopljen sukladno narudžbi Korisnika putem Stranice Društva, Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za alternativno rješavanje Spora putem Platforme ODR. Društvo priznaje Češku trgovinsku inspekciju kao davatelja usluga rješavanja potrošačkih sporova:

Česká obchodní inspekce
Stepanska 44
11000 Prag 1
Republika Češka
E-Mail: adr@coi.cz
Internetska stranica: https://www.coi.cz/
Telefon: +420 222 703 404

14. Jamstva Korisnika

14.1. Korisnik jamči da su sve informacije proslijeđene Društvu istinite i točne i da Korisnik neće ni na koji način nezakonito djelovati (osobito, ali ne ograničavajući se na neželjenu poštu, nedozvoljenu preprodaju Proizvoda, kršenje prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka ili poslovnih tajni) ili poticati treće strane na takvo djelovanje.

14.2. Korisnik također izričito jamči da će se koristiti svim uslugama ili bilo kakvim digitalnim sadržajem povezanim sa Stranicom na vlastitu odgovornost.

14.3. Društvo obavještava Korisnika da su recenzije potrošača objavljene na Stranici recenzije stvarnih korisnika. Pravi i provjereni korisnik je korisnik koji je prema evidenciji Stranice kupio predmetni Proizvod u zadnjih dvanaest (12) mjeseci.

15. Podaci za kontakt s Društvom

15.1. Korisnik može dostaviti bilo kakvu obavijest, deklaraciju ili narudžbu ovdje navedenu Društvu na sljedeće načine, pri čemu se svi načini komunikacije smatraju jednakima, osim ako nije izričito navedeno drugačije u ovom dokumentu:

 • putem e-maila na info@divokoza.hr;
 • poštom na Frogman s.r.o. / 28576P, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Republika Hrvatska;
 • pozivom na korisnički centar Društva na broj: 00386 8 200 7770 (poziv se naplaćuje prema važećem cjeniku Vašeg operatera)

16. Izmjene i dopune

16.1. Društvo ima pravo s vremena na vrijeme dopuniti ili jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete. Svaka dopuna ili izmjena ovih Općih uvjeta primjenjuje se od trenutka objave na Stranici.

16.2. Ako se ovim Općim uvjetima dopunjuju ili izmjenjuju bitni dijelovi ugovora, Društvo će obavijestiti Korisnika najmanje jedan (1) mjesec prije stupanja izmjena i dopuna na snagu. Ako Korisnik izjavi da ne želi nastavak ugovora unutar roka navedenog u prethodnoj rečenici, ugovor će se smatrati raskinutim na datum stupanja na snagu izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta. Ako u roku za očitovanje određenom od strane tvrtke Korisnik ne prenese odluku Društvu ili ako izjavi da prihvaća izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, ugovor će nastaviti vrijediti s izmijenjenim i dopunjenim Općim uvjetima.

17. Razno

17.1. Salvatorna klauzula

Ako se za bilo koje od sastavnica ovih Općih uvjeta ili bilo koju odredbu ugovora ustanovi da je ništetna, nezakonita ili neprovediva u bilo kojoj mjeri, takva sastavnica ili odredba će se sukladno toj mjeri izdvojiti iz ostalih Općih uvjeta i odredbi ugovora koje će nadalje vrijediti u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

17.2. Cijeli ugovor

 • Ovi Opći uvjeti i bilo koji dokument koji se izričito ovdje spominje čine cijeli ugovor između Društva i Korisnika i zamjenjuju sve prethodne dogovore, sporazume ili ugovore između strana na koje se takav ugovor odnosi.
 • Svaka od strana potvrđuje da se sklapanjem ugovora nijedna od njih neće oslanjati na niti imati pravo na bilo kakve pravne lijekove u odnosu na bilo kakve izjave, reprezentacije, osiguranja ili jamstva koja nisu izričito navedena u ovim Općim uvjetima i bilo kojem dokumentu koji se izričito ovdje navodi.
 • Ništa u ovoj točki neće ograničiti ili isključiti bilo kakvu odgovornost za prijevare, namjerno loša ponašanja ili krajnju nepažnju.

17.3. Izvanredne okolnosti - viša sila

 • Društvo neće biti odgovorno ni za kakav neuspjeh izvršavanja ili kašnjenje u izvršavanju bilo koje obveze iz ugovora koje je posljedica događaja, okolnosti van razumne kontrole Društva (u daljnjem tekstu: izvanredne okolnosti - viša sila).
 • Djelovanje Društva sukladno bilo kakvim ugovorima smatrat će se suspendiranim za razdoblje izvanrednih okolnosti - više sile, a Društvo će imati pravo na produljenje vremena za izvršavanje obveza tijekom trajanja tog razdoblja. Društvo će poduzeti sve razumne napore kako bi izvanredne okolnosti - viša sila prestale ili kako bi se pronašlo rješenje kojim može izvršiti svoje obveze sukladno ugovoru unatoč izvanrednim okolnostima - višoj sili.

17.4. Ograničenje odgovornosti Društva

 • Proizvodi kupljeni na Stranici bit će zadovoljavajuće kvalitete i razumno odgovarajući za sve namjene za koje se Proizvodi te vrste obično isporučuju. Podložno specifičnim jamstvima ponuđenima u vezi s određenim Proizvodom ili onima predviđenim zakonom, Društvo ne nudi nikakva dodatna jamstva ili garancije u vezi s Proizvodom.

17.5. Ostalo

 • Ugovor, uključujući Opće uvjete poslovanja, Društvo sprema u elektroničkom formatu s pravom korisnika na pristup.
 • Društvo ima pravo prodavati Proizvode na temelju trgovinske dozvole. Trgovinske inspekcije u sklopu svoje nadležnosti provodi mjerodavna Trgovinska uprava. Nadzor nad zaštitom osobnih podataka provodi uprava za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija u sklopu određenih aktivnosti provodi kontrolu sukladnosti sa češkim zakonodavstvom.
 • Korisnici svoje komentare i pritužbe (osim navedenoga u točki 11. ovih Općih uvjeta) mogu poslati Društvu na e-mail adresu: info@divokoza.hr.
 • Opći uvjeti objavljeni su www.divokoza.hr dana 25. travnja 2023. i stupaju na snagu dana 25. travnja 2023.

Ova stranica upotrebljava kolačiće. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka na temelju njih i o vašim pravima pronaći ćete u našoj Politiki zaštite privatnosti. Niže možete dati privolu s upotrebom kolačića u navedene svrhe.

Upotrebljavamo kolačiće za personalizaciju sadržaja, omogućavanje značajki društvenih medija i za analizu prometa na ovoj internetskoj stranici. Također dijelimo informacije o vašoj uporabi naše stranice, ali ne vaše osobne informacije, s našim društvenim medijima, marketinškim i analitičkim partnerima. Za više informacija pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti.